Regulamin programu dotyczącego przyznawania oraz używania 
znaku promocyjnego „Certyfikat Fundacji Pro-Terra GREEN CERTIFICATE”

Celem niniejszego programu jest wyróżnienie podmiotów, które prowadzą działalność zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, z poszanowaniem środowiska, gospodarki i społeczeństwa, a które jednocześnie wyrażają dobrowolne zobowiązanie do ciągłego, kompleksowego tworzenia i udoskonalania proekologicznych rozwiązań, działań i zachowań.
GREEN CERTIFICATE stanowi dobrowolny akt woli pracowników oraz zarządu przedsiębiorstwa lub instytucji do kreowania proekologicznego wizerunku, spójnego z ich strategią ekologiczną.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem programu oraz wyłącznym właścicielem praw majątkowych do znaku promocyjnego „Certyfikat Fundacji Pro-Terra GREEN CERTIFICATE” jest Fundacja Pro-Terra.
 2. Wzór znaku promocyjnego „Certyfikat Fundacji Pro-Terra GREEN CERTIFICATE” określa załącznik do Regulaminu.
 3. Regulamin określa zasady uczestnictwa w programie, które Podmiot akceptuje, wypełniając deklarację przystąpienia do programu, zwaną dalej formularzem rejestracyjnym.
 4. Znak promocyjny „Certyfikat Fundacji Pro-Terra GREEN CERTIFICATE” przyznawany jest na okres minimum 12 miesięcy.

§ 2 Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały one użyte, nie wynika inaczej:

 1. „Certyfikat Fundacji Pro-Terra GREEN CERTIFICATE” – znak promocyjny przyznawany za całokształt działalności, prowadzonej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, poszanowaniem środowiska, gospodarki i społeczeństwa, zwany dalej znakiem promocyjnym GREEN CERTIFICATE.
 2. Uczestnik – przedsiębiorstwo lub instytucja spełniająca wymogi, o których mowa w § 3 ust. 2.

§ 3 Uczestnictwo w programie

 1. Uczestnikiem programu może zostać przedsiębiorstwo lub instytucja zainteresowana przystąpieniem do programu (podmiot zainteresowany), która spełnia łącznie wszystkie warunki wskazane w niniejszym Regulaminie.
 2. O przyznanie znaku promocyjnego GREEN CERTIFICATE może ubiegać się podmiot zainteresowany, który:
  1. prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. prowadzi działalność zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, z poszanowaniem środowiska, gospodarki i społeczeństwa lub wyraża chęć prowadzenia tego typu działalności;
  3. wyraził wolę przystąpienia do programu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego;
  4. przeszedł pozytywnie weryfikację na podstawie wypełnionej ankiety weryfikacyjnej;
  5. uiścił opłatę rejestracyjną;
  6. uiścił opłatę roczną za udział programie.
 3. Podmiot zainteresowany otrzymaniem znaku promocyjnego GREEN CERTIFICATE zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz przesłania go na adres Fundacji Pro-Terra.
 4. Formularz rejestracyjny zawiera:
  1. oświadczenia podmiotu zainteresowanego;
  2. pełną nazwę pomiotu zainteresowanego;
  3. dane adresowe, nr NIP, nr KRS (jeśli posiada);
  4. warianty uczestnictwa w programie dostępne dla podmiotu zainteresowanego;
  5. dane osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu zainteresowanego (dyrektor/prezes);
  6. dane osoby upoważnionej do kontaktu.
 5.  W terminie 7 dni roboczych od otrzymania wypełnionego formularza rejestracyjnego Fundacja Pro-Terra przesyła na wskazany w nim adres e-mail potwierdzenie przyjęcia formularza wraz
  z ankietą weryfikacyjną, którą podmiot zainteresowany zobowiązany jest wypełnić. Po odesłaniu wypełnionej ankiety weryfikacyjnej następuje proces weryfikacyjny. W terminie 7 dni roboczych od otrzymania ankiety weryfikacyjnej przesyłana jest decyzja o przyznaniu bądź nie przyznaniu znaku promocyjnego GREEN CERTIFICATE.
 6. W przypadku wątpliwości co do działalności podmiotu zainteresowanego, w szczególności wątpliwości co do działalności prowadzonej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, z poszanowaniem środowiska, gospodarki i społeczeństwa, dokumenty, o których mowa w ust. 5 mogą zostać przekazane konsultantowi środowiska w celu ich ponownej weryfikacji.
 7. Jeśli podmiot zainteresowany nie spełnia warunków wymaganych do uzyskania prawa do posługiwania się znakiem promocyjnym GREEN CERTIFICATE, konsultant środowiskowy może wskazać podmiotowi zainteresowanemu zalecenia, w celu dostosowania działalności podmiotu zainteresowanego do standardów znaku promocyjnego oraz wyznaczyć termin na dokonanie dodatkowego procesu weryfikacji.
 8. W przypadku otrzymaniu pozytywnej decyzji, podmiot zainteresowany zobowiązany jest w ciągu 7 dni uiścić opłaty, o których mowa w ust. 9, na podstawie otrzymanej Faktury VAT (Faktury VAT wystawiane są w systemie rocznym, z góry) na konto Fundacji Pro-Terra.
  W momencie zarejestrowania na koncie Fundacji Pro-Terraniniejszych opłat, podmiot zainteresowany staje się Uczestnikiem oraz nabywa prawo do posługiwania się znakiem promocyjnym GREEN CERTIFICATE. W terminie 7 dni roboczych, po zarejestrowaniu przez Fundację Pro-Terra wpłaty, wysyłany jest znak promocyjny GREEN CERTIFICATE wraz z kompletem materiałów promocyjnych.
 9. Opłaty, o których mowa w ust. 8, są to:
  1. jednorazowa opłata rejestracyjna w wysokości 300 zł netto;
  2. opłata za udział w programie wynosi:
   1. 100 zł netto/miesiąc,
   2. 125 zł netto/miesiąc,
   3. 150 zł netto/miesiąc,
   4. 200 zł netto/miesiąc.
 10. Wysokość opłaty rocznej uzależniona jest od formy prawnej podmiotu zainteresowanego.
 11. Opłatę roczną uiszcza się za cały rok kalendarzowy z góry, chyba że przystąpienie do programu następuje po 1 lipca danego roku. W takiej sytuacji opłatę nalicza się za pół roku – do końca roku kalendarzowego, z góry. Opłatę uiszcza się na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, zgodnie z zapisami ust.8.

§ 4 Kapituła znaku

 1. Kapituła znaku jest jedynym organem uprawnionym do nadawania prawa do posługiwania się znakiem promocyjnym GREEN CERTIFICATE.
 2. W skład Kapituły znaku wchodzi Rada Fundacji Pro-Terra.
 3. Siedzibą Kapituły jest siedziba zarządu Fundacji Pro-Terra.
 4. Członkowie Kapituły wybierają ze swojego grona przewodniczącego Kapituły.
 5. Kapituła wydaje uchwały większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu Kapituły.
 6. Każdemu członkowi Kapituły przysługuj jeden głos.
 7. Przewodniczący zwołuje zgromadzenia Kapituły.
 8. Kapituła może cofnąć przyznane Uczestnikowi prawo do posługiwania się znakiem promocyjnym GREEN CERTIFICATE w następujących sytuacjach:
  1. Uczestnik zaprzestał prowadzenia działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. Uczestnik w sposób rażący narusza politykę proekologiczną;
  3. Uczestnik prowadzi działalność niezgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju, z poszanowaniem środowiska, gospodarki i społeczeństwa;
  4. Uczestnik złoży pisemną rezygnację z posługiwania się znakiem promocyjnym GREEN CERIFICATE;
  5. W przypadku nieuiszczenia przez Uczestnika co najmniej jednej raty, o której mowa w § 3 ust. 11 pkt 1, w terminie wskazanym w Regulaminie;
  6. W przypadku nieuiszczenia przez Uczestnika raty, o której mowa w § 3 ust. 11 pkt 2, w terminie wskazanym w Regulaminie.

§ 5 Uprawnienia Uczestnika

 1. Uprawnionymi do stosowania i posługiwania się GREEN CERTIFICATE są wyłącznie przedsiębiorstwa lub instytucje, które uiściły opłaty, o których mowa w § 3 ust. 9 w wyznaczonym terminie.
 2. Uczestnik ma prawo do posługiwania się znakiem promocyjnym GREEN CERTIFICATE przez okres minimum 12 miesięcy. Uczestnikowi przysługuje prawo do:
  1. posługiwania się znakiem promocyjnym GREEN CERTIFICATE;
  2. umieszczania obok nazwy i logo firmy znaku promocyjnego „Certyfikat Fundacji Pro-Terra GREEN CERTIFICATE” na pismach, stronach internetowych, materiałach promocyjnych oraz kampaniach reklamowych;
  3. umieszczania nazwy oraz logo firmy na stronie internetowej Fundacji Pro-Terra.

§ 6 Obowiązki Uczestnika

 1. Uczestnik przystępując do programu dobrowolnie zobowiązuje się do ciągłego, kompleksowego tworzenia i udoskonalania proekologicznych rozwiązań, działań i zachowań.
 2. Osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie lub instytucji Uczestnika dobrowolnie dążą do kreowania proekologicznego wizerunku przedsiębiorstwa lub instytucji, spójnego z polityką proekologiczną przedsiębiorstwa lub instytucji.
 3. Uczestnik ma obowiązek powiadomić Kapitułę o zakończeniu prowadzenia działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która stanowi warunek konieczny do uczestniczenia w programie.
 4. W przypadku utraty prawa do posługiwania się znakiem promocyjnym GREEN CERTIFICATE na skutek okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 1-3 i 5-6, Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego zaniechania posługiwania się znakiem promocyjnym GREEN CERTIFICATEoraz do zwrotu kosztów za materiały promocyjne poniesionych przez Fundację Pro-Terra.
 5. Uczestnikowi zabrania się odstępowania prawa do posługiwania się znakiem promocyjnym GREEN CERTIFICATE osobom trzecim.
 6. Uczestnik, który nabył prawo do posługiwania się znakiem promocyjnym GREEN CERTIFICATE, wyraża zgodę na wykorzystywanie danych identyfikacyjnych przez Fundację Pro-Terra dla celów promocyjnych niniejszego programu.
 7. Uczestnik ponosi wszelką odpowiedzialność względem osób trzecich z tytułu ewentualnego niewłaściwego posługiwania się znakiem promocyjnym GREEN CERTIFICATE.

§ 7 Rezygnacja

 1. Uczestnik nie może złożyć rezygnacji z posługiwania się znakiem promocyjnym GREEN CERTIFICATE przed upływem 12 miesięcy od dnia nabycia prawa.
 2. Jeżeli Uczestnik nie później niż na 14 dni przed upływem okresu 12 miesięcy, na który nabył on prawo do posługiwania się znakiem promocyjnym GREEN CERTIFICATE, nie złoży pisemnej rezygnacji z posługiwania się znakiem promocyjnym GREEN CERTIFICATE, uważa się, że wyraził on chęć dalszego uczestnictwa w programie na kolejny okres 12 miesięcy, zobowiązując się przy tym do uiszczania opłaty, o której mowa w § 3 ust. 9 pkt 2.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia pisemnej rezygnacji z posługiwania się znakiem promocyjnym GREEN CERTIFICATE po upływie 12 miesięcy od dnia nabycia tego prawa.
 4. Aby odstąpić od programu uczestnik zobowiązany jest do przesłania pisemnej rezygnacji do 5 dnia każdego miesiąca (z miesięcznym terminem wyprzedzenia). Utrata prawa do posługiwania się znakiem promocyjnym GREEN CERTIFICATE następuje z upływem miesiąca, w którym wpłynęła pisemna rezygnacja;
 5. Uczestnik w przypadku rezygnacji w trakcie bieżącego okresu rozliczeniowego nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.
 6. Jeżeli Uczestnik po upływie okresu minimum 12 miesięcy, na który nabył prawo do posługiwania się znakiem promocyjnym GREEN CERTIFICATE, nie złożył pisemnej rezygnacji z uczestnictwa
  w programie oraz nie uiścił opłaty rocznej w terminie 7 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej Faktury VAT, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rocznej jako należności głównej wraz z odsetkami za opóźnienie w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia wymagalności do dnia zapłaty.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Fundacja Pro-Terra nie ponosi odpowiedzialności za kontekst użycia logo znaku promocyjnego GREEN CERTIFICATE przez Uczestnika programu.
 1. Szczegółowe warunki posługiwania się znakiem promocyjnym GREEN CERTIFICATE określa umowa zawarta pomiędzy Uczestnikiem a Fundacją Pro-Terra.
 1. W sprawach nieobjętych postanowieniami Regulaminu decyzje podejmuje Kapituła.
 2. O wszelkich zmianach postanowień Regulaminu Uczestnik informowany będzie drogą elektroniczną. Zmiany postanowień Regulaminu publikowane będą również na stronie internetowej. Jeżeli Uczestnik, w terminie 14 dni od dnia, w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o zmianie postanowień Regulaminu nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że akceptuje zmiany postanowień Regulaminu oraz wyraża chęć dalszego uczestnictwa w programie.

Klauzula RODO


Fatal error: Uncaught wfWAFStorageFileException: Unable to verify temporary file contents for atomic writing. in /clients/proterra/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php:52 Stack trace: #0 /clients/proterra/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php(659): wfWAFStorageFile::atomicFilePutContents('/clients/proter...', '<?php exit('Acc...') #1 [internal function]: wfWAFStorageFile->saveConfig('livewaf') #2 {main} thrown in /clients/proterra/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 52